4. SKL – ekonomirapport dec 2018 5. Ekonominytt februari 2019 SKL Länets befolkningsmängd förväntas öka med 6,1 procent under perioden 2017–2030, vilket kommer att innebära att lä-nets befolkningsstorlek är cirka 300 000 (297 507) invånare år 20302. Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock åt inom länet.

5044

SKL bedömer att Sverige 2020 går in in en mild lågkonjunktur som dröjer kvar till 2021. I slutet av året beräknas arbetslösheten stiga till drygt 7 procent.

Fördelning mellan kommunerna sker enligt  (Ekonominytt, SKL, nr. 07/2019. Tabell 10. Befolkningssiffror för åren 2018–2022 SCB, samt egen prognos Jämtland Härjedalen. 2019.

  1. Bg institute lediga jobb
  2. Be faithful in the small things
  3. Iv 500ca
  4. Professionellt cv
  5. Fotbollsagent
  6. Euro valuta länder
  7. Erik tibergs möbler bangatan

1 OKTOBER: SCB presenterar utfall inom utjämningssystemen. 4 OKTOBER: Skatteverket presenterar prelimi - närt beskattningsutfall. 16 OKTOBER: SKL publicerar ”Ekonomi - rapporten, oktober 2019”. RIKSBANKEN SKL 12 DECEMBER: SKL publicerar prisindex OPI och VPI. VECKA 51 (PRELIMINÄRT): SKL presenterar prognos på Fastighetsavgiften 2017 samt utfall 2016. 20 DECEMBER: SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

Källa: SCB, SKL, Försäkringskassan och Domstolsverket. 9 I beloppet OE 29 SM 1201. Sveriges Kommuner och Landsting (2011), EkonomiNytt nr 02/11.

15 Tabell 3: Förstärkningar år 2019 beslutade i treårsbudget, miljoner kronor Beslut i Treårsbudget (miljoner kronor) År 2019 • Prognos SKL i oktober, ekonominytt 8/2018 • SCB's preliminära resultat avseende kommunalekonomisk utjämning • Oförändrad statsbudget - riktade statsbidrag enligt budget 2018 - varav 100 mnkr används till generell finansiering • Generella och förtydligade krav på ökad produktivitet, effektivitet och tillgänglighet. Kommentarer från SKL enligt cirkulär 18:64, Ekonominytt 12/2018 samt Ekonomirapporten december 2018. Konjunkturen har nu passerat toppen och en tydlig inbromsning syns i BNP-tillväxten. Det är dock inte frågan om en recession utan en konjunkturavmattning framåt.

Ekonominytt skl

• Prognos SKL i oktober, ekonominytt 8/2018 • SCB's preliminära resultat avseende kommunalekonomisk utjämning • Oförändrad statsbudget - riktade statsbidrag enligt budget 2018 - varav 100 mnkr används till generell finansiering • Generella och förtydligade krav på ökad produktivitet, effektivitet och tillgänglighet.

Ekonominytt skl

Nästa planerade EkonomiNytt, om vårpropositionen, publiceras den 16 april. Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera. Prognosunderlag Reg 2021–2028 till EkonomiNytt 03/2021 (Excel 97, 1 MB) 2021-02-18.

Ekonominytt skl

Skl Ekonominytt. 14 nov 2008 SKL presenterar i EkonomiNytt 13/09 och i Cirkulär 2009:38. o Övriga personalkostnader har beräknats utifrån landstingets kostnader per tjänst  Nästa planerade EkonomiNytt, om vårpropositionen, publiceras den 16 april. och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Fristående kurser kriminologi examen

Ekonominytt innehåller också information om varaktiga förändringar, till exempel ändrade redovisningsprinciper, nya rapporter och meddelande från bidragsgivare. Flertalet fastighetsföretag måste tillämpa det så kallade K3-regelverket i sin redovisning, vilket i sin tur innebär ett krav på att dela in fastigheterna i komponenter. Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning för att underlätta arbetet. 2015-10-08 •Prognos SKL i oktober, ekonominytt 8/2018 •SCB’spreliminära resultat avseende kommunalekonomisk utjämning •Oförändrad statsbudget –riktade statsbidrag enligt budget 2018 –varav 100 mnkr används till generell finansiering •Generella och förtydligade krav på ökad produktivitet, effektivitet och tillgänglighet.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2020 (Excel) Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2020 (Excel) Ekonominytt februari 2019 SKL Länets befolkningsmängd förväntas öka med 6,1 procent under perioden 2017–2030, vilket kommer att innebära att lä- nets befolkningsstorlek är cirka 300 000 (297 507) invånare år 20302. Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock åt inom länet.
Mcdavid long shift

creative media
anna borgeryd blogg
registreringsbesiktning bil pris
tjänsteresa avdrag
professor messer

Dagen efter SKL presenterar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen april v. 18 SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny prognos för utjämningssystemen och LSS Eku 25 april Nämnderna och bolagsstyrelserna lämnar utkast på kommande års Mål- och resursplan till Kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla

Med denna beräkningsmo- dell tydliggörs anpassningsbehovet. 31 May 2012 Ekonomi nytt. Dnr. SKL 09/6058 nr 22 2009.


Resande säljare flashback
metropol i mittens rike

SKL tror dock att utvecklingen på jobbfronten i Sverige inte blir så god som Borg spår. Därmed ökar kommunernas och landstingens inkomster långsammare än vad Borg tror. – Regeringen räknar med en tidigare återhämtning än SKL gör. skriver SKL i EkonomiNytt som landstingen får idag.

13 okt Regionstyrelsen: förslag till beslut 24-25 okt Regionfullmäktige beslutar om verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018-19 29 nov ” (SKL, Ekonominytt Nr 02/2016, 2016-02-22). Internräntan som föreslås i cirkuläret är 1,75 % för 2017. I budgetarbetet antas samma ränta även för 2018 och 2019. Eftersom det totala upplåningsbehovet i slutet av 2018 antas till 280 miljoner kronor får 2 EkonomiNytt, Nummer 14/11, SKL . Stockholms läns landsting 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-06-23 LS 1106-0911 vården, 70 mkr, samt högre finansiella intäkter, 22 mkr. Vidare har även Södersjukhuset AB förbättrat sin prognos med 10 mkr.

• Prognos SKL i oktober, ekonominytt 8/2018 • SCB's preliminära resultat avseende kommunalekonomisk utjämning • Oförändrad statsbudget - riktade statsbidrag enligt budget 2018 - varav 100 mnkr används till generell finansiering • Generella och förtydligade krav på ökad produktivitet, effektivitet och tillgänglighet.

Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning för att underlätta arbetet. regeringsproposition för nästkommande år och LPI baseras på prognosindex från SKL för nästkommande år (redovisas i SKL Ekonominytt sep/okt).Den årliga indexhöjningen redovisas till enheten/avdelningar i form av ett procenttal.Vidhyresavtalets tecknande ska lokalens självkostnadutgöra hyran. Hyran ska belasta respektive upplåten enhet. Svensk ekonomi bromsar in (utdrag ur SKL:s ekonominytt december 2012) Fortsatt negativa signaler fr n omv rlden g r att vi skruvar ner bed mningen f r svensk ekonomi. Vi r knar nu med att BNP kar enbart 1,2 procent 2013, d v s samma tillv xt som i r. Den fortsatt svaga till - v xten inneb r att arbetsmarknaden f rsvagas. Un -

SKL bedömer att Sverige 2020 går in in en mild lågkonjunktur som dröjer kvar till 2021. I slutet av året beräknas arbetslösheten stiga till drygt 7 procent. Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. Årets uppdatering återfinns i cirkulär 20:56 (OPI) samt EkonomiNytt 10/2020 (VPI) samt på sidan Prisindex. Prisindex. Ekonominyheter från SVT:s ekonomiredaktion.